Die hulpdienste is tydens skoolure beskikbaar en skakel voorkomend en terapeuties in by die voogprogram. Ons is betrokke by die skep van ‘n gedissiplineerde skoolomgewing en die spesifieke fokusareas sluit onder meer die volgende in:

  • Leierskapontwikkeling en spanbou
  • Beroepstoetsing
  • Indiwiduele- en groepterapie
  • Ouerleiding
  • Opleiding van Tienersteungroepe
  • Breinprofiele en bepaling van denkvoorkeure
  • Deurlopende studieleiding