Visuele Kuns

Visuele Kunste is ‘n vak wat opwindende en nuwe kreatiewe denke by leerders bevorder. Die vak verteenwoordig ‘n wye veld wat die hand, die oog, die intellek, die gevoelenslewe en die verbeelding betrek by die konseptualisering en vorming van 'n eindproduk. Die vak Visuele Kunste ontsluit ‘n opwindende wêreld van skeppende en persoonlike ontdekking.

By Die Wonderboom Hoërskool se kunsklas word die leerders voorsien van ‘n grondslag om hulle eie visuele taal te ontwikkel. Daar is gemiddeld 18 leerders per klas wat individuele aandag verseker.

‘n Leerder wat Visuele kuns as vak neem, sal na afloop van sy/haar gr 12-skooljaar ‘n basiese kennis van Visuele kuns en ‘n voorliefde vir hierdie vakgebied hê, sodat hy/sy ‘n betekenisvolle loopbaan in hierdie rigting kan beoefen of ten minste ‘n waardering vir die kunste sal kan hê.

Die voornemende Kunsleerder word aan die einde van gr 9 aan ‘n streng keuringsproses onderwerp wat sy/haar praktiese en teorietiese aanleg, asook die emosionele gereedheid om Visuele Kuns as vak te mag neem, toets. Die keuringsproses word met groot omsigtigheid en diskressie uitgevoer deur die betrokke Kuns- en Ontwerponderwysers en die keuringspaneel wat uit twee eksterne kenners bestaan wat onpartydige insae kan lewer. Indien ‘n leerder die keuring vir Visuele Kuns of Ontwerp slaag, mag die leerder die genoemde vak neem. Indien ‘n leerder vir albei vakke, Ontwerp én Visuele Kuns keuring kry, moet een van die vakke gekies word, aangesien slegs die neem van een van die vakke toelaatbaar is.

Daar word geen sentrumfooi betaal vir die neem van Visuele kuns of Ontwerp as vak nie. Kostes van kunsmateriale/benodighede bly dus elke ouer/voog se verantwoordelikheid. Daar mag van die ouer/voog verwag word om addisionele kostes deur die loop van die jaar aan te gaan, indien dit benodig word vir eksterne klasse, uitstappies en aanvulling van materiaal.

Beroepe wat beoefen kan word: Kunstenaar, Kurator, Studio Assistent, Illustreerder, Fotograaf, Animasie kunstenaar, Grafiese ontwerper, Kuns Administreerder, Printmaker, Onderwyser/ Universiteit lektor/dosent, Mode-ontwerper, Binnehuise versierder, Bemarker, Multi-media kunstenaar/tegnikus

Ontwerp

Ontwerp beïnvloed en struktureer ons lewens, beskerm ons, bied gemak, voorsien vermaakliheid, kommunikeer sosiale kwessies en bewusmakingsveldtogte. Dit ontwikkel, bemark en stel nuwe produkte aan ons bekend sodat ons ingeligte besluite kan maak en ontwikkel ‘n identiteit. Ontwerp is nie ‘n luuksheid nie, maar ‘n noodsaaklikheid, aangesien dit aan basiese menslike behoeftes voorsien. Ontwerp handel nie noodwendig oor ‘kuns’ nie, maar eerder die skepping van welvaart deur die effektiewe aanwending van kreatiwiteit.

ONTWERP AS VAK BY DIE HOëRSKOOL WONDERBOOM:

  1. Die voornemende Ontwerpleerder word aan die einde van Graad 9 vir Graad 10 aan ‘n streng keuringsproses onderwerp, wat sy/haar praktiese en teorietiese aanleg, asook die emosionele gereedheid om Ontwerp as vak te mag neem, toets. Die keuringsproses word met groot omsigtigheid en diskressie uitgevoer deur die betrokke Kuns- en Ontwerponderwysers en die keuringspaneel bestaan uit minstens twee eksterne kenners wat onpartydige insae lewer.

  2. Leerders wat Ontwerp as skoolvak neem, moet jaarliks aan aktiwiteite deelneem of as toeskouer betrokke wees met geleenthede wat deur die Kunsdepartement by Hoërskool Wonderboom geskep word

  3. Verder word daar van elke leerder verwag om aan ten minste een Provinsiale, Nasionale of Internasionale kompetisie, uitstalling of fees deel te neem waaraan die onderwyser hulle bekendstel. Die onkoste van hierdie aktiwiteite word deur die ouers/voogde van elke Ontwerpleerder betaal. Die onderwyser neem, met die keuse van die kompetisies waaraan leerders deelneem, hierdie aspek in ag, en poog om die onkostes so bekostigbaaar moontlik te hou.

  4. Daar word geen sentrumfooi betaal vir die neem van Ontwerp as vak by die Hoërskool Wonderboom nie. Kostes van Ontwerpmateriale/benodighede bly dus elke ouer/voog van ‘n voornemende Ontwerpleerder se verantwoordelikheid en word nie deur die skool aan die leerder verskaf word nie. Daar mag van die ouer/voog verwag word om addisionele kostes aan te gaan deur die loop van die jaar indien dit benodig word vir eksterne klasse, uitstappies en aanvulling van materiaal.

WAT KAN EK DOEN MET ONTWERP?

  1. Produkontwerp kan beroepe in mode/kostuumontwerp, industriële ontwerp, juweelontwerp, die vleg van mandjies, kralewerk, houtsneewerk, houtdraaiwerk, muurontwerp, getinte glasontwerp, keramiek, papierwerk, draadwerk, meubel- en werk in glasblaas industrieë insluit. Beroepe by ingenieursmaatskappye, industriële ingenieurswese en ontwerpers wat belangstel om interessante nuwe produkte te ontwerp, kan die behoeftes van die verbruikersmark vir enigiets van 'n stofsuier tot 'n teelepel insluit.

  2. Omgewingsontwerp bied werk as argitekte, stedelike- en landskapontwerpers, visuele handelaars, bestuurders vir openbare funksies of ontwerpers vir uitstallings, binnehuisversierders en selfs beeldhouers wat openbare beelde en landskappe ontwerp. Ontwerpers kan 'n diens aan die privaatsektor lewer, vir korporatiewe maatskappye werk of selfs vir munisipaliteite streeksbeplanning doen. Plekke waar jy kan aansoek doen vir 'n pos nadat jy jou studies in Argitektuur voltooi het, sluit argitektuurfirmas, argitektuur- en ingenieursfirmas, argitekturele eenhede by ingenieursfirmas, firmas in konstruksiebestuur en ook ontwerp/boufirmas in. Kulturele en historiese organisasies, afdelings in maatskappye wat kontrakte bied, fasiliteitsdepartemente by private korporasies, hospitale of universiteite kan ook poste bied. Munisipale en staatskantore met 'n konstruksiekode of inspeksie-agentskappe, beplanning en stedelike ontwerp, sowel as argitekturele afdelings bied ook geleenthede vir argitekte. Daar is ook moontlikhede by korporasies, institusies, binnehuise-ontwerpfirmas, produkvervaardigingsmaatskappye, rekenaargeoriënteerde tekenaars, die ontwerp van kommersiële kontrakte, aanbiedings van ontwerpe as 'n spesialiteit, ontwerpprojekbestuur, fasiliteitsontwerp en bestuur, die ontwerp van meubels of gesondheidsfasiliteite, bestuur van binnehuise-ontwerpbesighede, binnehuise of fotografiese illustreerder, kombuis-en badontwerp, die ontwerp en verkoop van kantoorsisteme, produkvervaardigingsverkope, ontwerp van woonbuurte en handelsontwerp. Daar is ook nog die ontwerp van beligting, betrokkenheid by restorasie of historiese bewarings, teater- ,film-, televisiestel- en toneelontwerp, dosent by universiteit of kollege, asook navorsing en administratiewe werke. Hierdie beroepe is ook van toepassing op visuele kommunikasie en oppervlakontwerpers.

  3. Visuele kommunikasie- ontwerp behels werk as advertensie-ontwerpers, animasie-illustreerders, digitale ontwerp, film/video ontwerpers, grafiese en handelsmerkkommunikasie ontwerpers, illustreerders, inligtings- en verpakkingsontwerpers, fotograwe, multi-media ontwerpers, asook skeppers van webtuistes. Jy kan dit as 'n vryskut of formele beroep in 'n groot privaat of korporatiewe maatskappy of in 'n klein besigheidsafdeling doen. Ontwerpers in die film en digitale industrie kan fokus op die virtuele wyses waarop die internet en kuberruimtes floreer. Hierdie besighede benodig 'n afdeling in bemarking of 'n advertensiemaatskappy wat handelsmerk en advertensieveldtogte namens die maatskappy doen. Elke besigheid benodig 'n naam, 'n herkenbare handelsmerk en 'n publieke beeld. Beroepe in grafiese ontwerp en die rol van 'n advertensiemaatskappy as visuele kommunikeerder kan ook op verskeie velde bemeester word.

  4. Oppervlakontwerp behels borduurwerk, kralewerk, muurontwerp, getinte glasontwerp, tapesserie- en tekstielontwerp, weefwerk, keramiek en mosaiekontwerp, asook graffitikunstenaars. Ontwerpers kan werk in tekstielwese of in binnehuiseversiering en leefstylomgewing. Individuele projekte vir die korporatiewe industrie is ook 'n moontlikheid.

    Dekorjoernalistiek, leefstyluitstallings en die mode- en argitektuele industrie bied uitdagende beroepe vir talentvolle ontwerpers.